top of page
Best social media manager app for entrepreneurs | Hookle

Warunki korzystania z usługi Hookle

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2019 r

Witamy w Hookle. Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem a firmą Hookle Inc. („Hookle”, „my” lub „nas”) dotyczącą korzystania przez użytkownika z naszych usług lub wszelkich powiązanych witryn, sieci, aplikacji, aplikacji mobilnych, produktów lub inne świadczone przez nas usługi (łącznie „Usługa”).

Klikając „Akceptuję” lub pobierając, instalując, uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi w jakikolwiek sposób, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług, w tym Polityki prywatności Hookle. Jeśli nie zaakceptujesz bezwarunkowo tych warunków, nie masz naszej zgody ani prawa do korzystania z usługi lub dostępu do niej.

Przeczytaj Politykę prywatności Hookle, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przesyłamy i przechowujemy Twoje dane osobowe.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany któregokolwiek lub wszystkich niniejszych Warunków świadczenia usług według własnego uznania. Jeśli to zrobimy, opublikujemy zmienione Warunki świadczenia usług na stronie www.hookle.net. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, które według naszego wyłącznego uznania mają istotny wpływ na niniejsze Warunki świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany.

Zawiadomienie o arbitrażu

Z wyjątkiem sporów dotyczących roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej, zgadzasz się, że spory wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług będą rozstrzygane w drodze wiążącego, indywidualnego arbitrażu. Z wyjątkiem roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej, akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, zarówno Ty, jak i Hookle zrzekacie się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub do udziału w jakimkolwiek pozwie zbiorowym lub postępowaniu przedstawicielskim. Zgadzasz się zrzec swojego prawa do zwrócenia się do sądu w celu dochodzenia lub obrony swoich praw wynikających z niniejszej umowy, z wyjątkiem spraw, które mogą zostać skierowane do sądu ds. Drobnych roszczeń.

1 Kwalifikowalność

Aby korzystać z Usługi, musisz mieć co najmniej 13 lat. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczasz i gwarantujesz nam, że: (a) masz co najmniej 13 lat; (b) nie zostałeś wcześniej zawieszony ani usunięty z Usługi; oraz (c) rejestracja użytkownika i korzystanie z Usługi są zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Jeśli jesteś podmiotem, organizacją lub firmą, osoba akceptująca niniejsze Warunki w Twoim imieniu oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniona do związania Cię niniejszymi Warunkami, a odniesienia do Ciebie w niniejszym dokumencie (i wszystkie Twoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy) będą odnosić się do takiego podmiotu i każdą osobę korzystającą z Usługi w imieniu takiego podmiotu.

2 Rachunki

Aby korzystać z niektórych części Usługi, może być wymagana rejestracja konta Hookle. Podczas rejestracji konta może być konieczne podanie nam pewnych informacji o sobie, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Zgadzasz się, że informacje, które nam przekazujesz, są dokładne i że będziesz je zawsze zapewniać dokładne i aktualne. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich kont i haseł oraz przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane na Twoich kontach.

3 Opłaty i płatności

Funkcje premium Usługi będą wymagać uiszczenia opłat przy rejestracji w odpowiedniej usłudze premium. Przed wniesieniem jakichkolwiek opłat będziesz miał możliwość przejrzenia i zaakceptowania opłat, które zostaną naliczone. Wszystkie opłaty nie podlegają zwrotowi.

3.1 Cena

Hookle zastrzega sobie prawo do ustalenia cennika za Usługę. Hookle dołoży wszelkich starań, aby informacje o cenach publikowane na stronie były aktualne. Hookle może zmienić opłaty za dowolną funkcję Usługi, w tym dodatkowe opłaty lub prowizje, jeśli Hookle powiadomi Cię z wyprzedzeniem o zmianach przed ich zastosowaniem. Hookle, według własnego uznania, może składać oferty promocyjne z różnymi funkcjami i różnymi cenami dla różnych klientów. Te oferty promocyjne, o ile nie zostały skierowane do Ciebie, nie będą miały zastosowania do Twojej oferty ani niniejszych Warunków.

3.2 Autoryzacja

Upoważniasz Hookle do pobierania wszystkich kwot za złożone przez Ciebie zamówienia i wybrany przez Ciebie poziom Usługi, zgodnie z opisem w niniejszych Warunkach lub opublikowanym przez Hookle, przy użyciu metody płatności określonej na Twoim koncie. W przypadku uiszczania jakichkolwiek opłat za pomocą karty kredytowej, Hookle może wystąpić o preautoryzację rachunku karty kredytowej przed dokonaniem zakupu, aby sprawdzić, czy karta kredytowa jest ważna i czy posiada niezbędne fundusze lub środki dostępne na pokrycie zakupu.

3.3 Usługa subskrypcji i zasady anulowania

Usługa może obejmować automatycznie powtarzające się opłaty za okresowe opłaty („Usługa subskrypcji”). Jeśli aktywujesz usługę subskrypcji, upoważniasz Hookle do okresowego obciążania, na zasadach przyszłych i do anulowania płatności cyklicznych lub konta, wszystkimi narosłymi kwotami w dniu lub przed terminem płatności za narosłe kwoty. Twoje konto zostanie automatycznie obciążone w dniu rozliczenia subskrypcji wszystkimi obowiązującymi opłatami za następny okres subskrypcji. Subskrypcja będzie kontynuowana, dopóki nie anulujesz subskrypcji lub nie zakończymy jej. Musisz anulować subskrypcję przed jej odnowieniem, aby uniknąć naliczenia kolejnej okresowej opłaty subskrypcyjnej na swoim koncie. Okresową opłatę abonamentową będziemy rozliczać zgodnie z metodą płatności określoną na koncie. Możesz anulować usługę subskrypcji poprzez ustawienia swojego konta lub kontaktując się z nami pod adresem support (at) hookle.net.

3.4 Zaległe rachunki

Hookle może zawiesić lub zablokować dostęp do Usługi dla dowolnego konta, za które jakakolwiek kwota jest należna, ale niezapłacona. Oprócz kwoty należnej za Usługę, konto z zaległą płatnością zostanie obciążone opłatami lub prowizjami związanymi z jakimkolwiek obciążeniem zwrotnym lub pobraniem jakiejkolwiek niezapłaconej kwoty, w tym opłatami za pobranie.

4 Licencja

Pod warunkiem pełnego i ciągłego przestrzegania niniejszych Warunków, Hookle udziela Ci ograniczonego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, odwołalnego pozwolenia na dostęp do Usługi i korzystanie z niej do osobistego, wewnętrznego użytku w okresie obowiązywania na poziomie usługi, na który masz uiścił wszystkie obowiązujące opłaty. Z wyjątkiem i wyłącznie w zakresie, w jakim takie ograniczenie jest niedopuszczalne na mocy obowiązującego prawa, nie możesz: (a) reprodukować, rozpowszechniać, publicznie wyświetlać ani publicznie wykonywać Usługi; (b) dokonywać zmian w Usłudze; lub (c) zakłócać lub obchodzić jakąkolwiek funkcję Usługi, w tym wszelkie mechanizmy zabezpieczeń lub kontroli dostępu. Jeśli obowiązujące prawo nie zezwala na korzystanie z Usługi, nie możesz z niej korzystać. Nie możesz korzystać z Usługi w imieniu osób trzecich, w biurze usługowym lub w podobnym charakterze.

5 Informacje zwrotne

Jeśli zdecydujesz się przekazać informacje i sugestie dotyczące Usługi („Informacje zwrotne”), udzielasz firmie Hookle nieograniczonego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego, w pełni opłaconego, nieodpłatnego prawa do wykorzystywania opinii w jakikolwiek sposób i dla każdego celu, w tym ulepszanie Usługi i tworzenie innych produktów i usług.

6 Prawa własności

Serwis jest własnością i jest obsługiwany przez Hookle. Wizualne interfejsy, grafika, projekt, kompilacja, informacje, dane, kod komputerowy (w tym między innymi kod źródłowy lub kod obiektowy), produkty, oprogramowanie, usługi, szablony i wszystkie inne elementy Usługi („Materiały”) dostarczane firmy Hookle są chronione prawem własności intelektualnej i innymi prawami. Wszystkie Materiały zawarte w Usłudze są własnością firmy Hookle lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Hookle, nie możesz korzystać z Materiałów. Hookle zastrzega sobie wszelkie prawa do Materiałów, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach.

7 Warunki dotyczące osób trzecich

Hookle udostępnia narzędzia za pośrednictwem Usługi, które umożliwiają importowanie i eksportowanie informacji, w tym Treści użytkownika, do i z usług stron trzecich, takich jak Twitter czy Facebook. Korzystając z jednego z tych narzędzi, zgadzasz się, że Hookle może przekazywać te informacje do i z odpowiedniej usługi strony trzeciej. Usługi stron trzecich nie są pod kontrolą Hookle, a Hookle nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wyeksportowanych informacji przez usługi stron trzecich. Serwis może również zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Powiązane strony internetowe nie są pod kontrolą Hookle i Hookle nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

8 Warunki dotyczące treści użytkownika

8.1 Treści użytkownika

Niektóre funkcje Usługi mogą pozwalać użytkownikom na przesyłanie treści do Usługi, w tym postów w mediach społecznościowych i innych treści, które mogą obejmować wiadomości, recenzje, zdjęcia, wideo, obrazy, dane, tekst i inne rodzaje prac („Treści użytkownika ”) Oraz do publikowania Treści Użytkownika w Serwisie. Zachowujesz wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności, które możesz posiadać do Treści użytkownika, które publikujesz w Usłudze. Hookle zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z Treściami Użytkownika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści użytkownika i konsekwencje dostarczania Treści użytkownika za pośrednictwem Usługi.

8.2 Ograniczona licencja udzielona Hookle

Dostarczając Treści użytkownika do Usługi lub za jej pośrednictwem, udzielasz Hookle ogólnoświatowego, niewyłącznego, nieodpłatnego, w pełni opłaconego prawa i licencji (z prawem do udzielania sublicencji) do hostowania, przechowywania, przenoszenia, wyświetlania, wykonywania, reprodukcji, modyfikowania w celu formatowania w celu wyświetlania i rozpowszechniania Treści użytkownika, w całości lub w części, w dowolnych formatach multimedialnych i za pośrednictwem wszelkich znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości kanałów medialnych.

8.3 Ograniczone udzielenie licencji innym użytkownikom

Dostarczając Treści użytkownika do lub za pośrednictwem Usługi innym użytkownikom Usługi, udzielasz tym użytkownikom niewyłącznej licencji na dostęp do Treści użytkownika i korzystanie z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami i funkcjonalnością Usługi.

8.4 Zastrzeżenie i monitorowanie treści użytkownika

Hookle nie kontroluje i nie ma żadnego obowiązku monitorowania, edytowania ani kontrolowania: (a) Treści użytkownika; (ii) wszelkie treści udostępnione przez osoby trzecie; lub (iii) korzystanie z Usługi przez jej użytkowników. Rozumiesz, że korzystając z Usługi, będziesz narażony na Treści użytkownika z różnych źródeł i przyjmujesz do wiadomości, że Treści użytkownika mogą być niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Zgadzasz się zrzec się i zrzekasz się wszelkich prawnych lub słusznych praw lub środków zaradczych, które masz lub możesz mieć wobec Hookle w odniesieniu do Treści użytkownika. Hookle zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, do przeglądania, usuwania, edytowania lub blokowania wszelkich Treści użytkownika, które według naszej wyłącznej oceny naruszają niniejsze Warunki lub są w inny sposób niewłaściwe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Hookle może monitorować wszelkie informacje przesyłane lub otrzymywane za pośrednictwem Usługi w celach operacyjnych i innych. Podczas monitorowania informacje mogą być sprawdzane, rejestrowane, kopiowane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

9 Zabronione postępowanie

Korzystając z usługi, zgadzasz się a) nie korzystać z Usługi w jakimkolwiek nielegalnym celu lub z naruszeniem prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego; b) nie zakłócać działania Serwisu ani przyjemności korzystania z Serwisu przez jakiegokolwiek użytkownika; c) niepodejmowania działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie lub inne zakłócenia infrastruktury Usługi systemów lub sieci Hookle lub jakichkolwiek systemów lub sieci podłączonych do Usługi lub Hookle.

10 Okres obowiązywania i rozwiązanie

10.1 Okres obowiązywania

Niniejsze Warunki obowiązują od momentu zaakceptowania Warunków lub pierwszego pobrania, zainstalowania, uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi, a kończą się, gdy zostaną rozwiązane zgodnie z opisem w sekcji 10.2.

10.2 Rozwiązanie

Jeśli naruszysz jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków, Twoje upoważnienie do dostępu do Usługi i niniejszych Warunków automatycznie wygasa. Ponadto Hookle może, według własnego uznania, wypowiedzieć niniejsze Warunki lub Twoje konto w Usłudze albo zawiesić lub zakończyć dostęp do Usługi w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu, z powiadomieniem lub bez niego. Możesz zamknąć swoje konto i niniejsze Warunki w dowolnym momencie, korzystając z funkcji „Usuń profil” w aplikacji lub informując obsługę klienta Hookle. Po wygaśnięciu niniejszych Warunków Twoje prawa licencyjne wygasną i musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Usługi, a także utracisz uprawnienia do dostępu do swojego konta lub Usługi.

11 Modyfikacja Usługi

Hookle zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi w dowolnym momencie, czasowo lub na stałe, bez powiadomienia. Hookle nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w Usłudze ani za zawieszenie lub zakończenie dostępu do lub korzystania z Usługi.

12 Zwolnienie z odpowiedzialności

Jesteś odpowiedzialny za korzystanie z Usługi i będziesz bronić i zabezpieczać firmę Hookle i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, konsultantów, podmioty stowarzyszone, spółki zależne i agentów (łącznie „Podmioty Hookle”) przed każdym roszczeniem wniesionym przez trzecią -stronę oraz wszelką związaną z tym odpowiedzialność, szkody, straty i wydatki, w tym uzasadnione honoraria i koszty obsługi prawnej, wynikające z lub związane z: (a) korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Usługi; (b) naruszenie przez Ciebie jakiejkolwiek części niniejszych Warunków, jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub umów, o których mowa w niniejszych Warunkach, lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji; (c) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym wszelkich praw własności intelektualnej lub praw do reklamy, poufności, innej własności lub prawa do prywatności; lub (d) jakikolwiek spór lub problem między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli jakiejkolwiek sprawy w inny sposób podlegającej odszkodowaniu przez Ciebie (bez ograniczania Twoich zobowiązań odszkodowawczych w tym zakresie), w takim przypadku zgadzasz się na współpracę z naszym obrona tych roszczeń.

13 Wyłączenie gwarancji

USŁUGA ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE W SERWISIE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ” I NA ZASADACH „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. HOOKLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH USŁUGI ORAZ WSZYSTKICH MATERIAŁÓW I ZAWARTOŚCI DOSTĘPNYCH W SERWISIE, W TYM: (A) WSZELKIEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ NARUSZENIA; ORAZ (B) WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PROCEDURY OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA LUB HANDLU. HOOKLE NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA ANI JAKIEKOLWIEK CZĘŚĆ USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY LUB TREŚCI OFEROWANE W RAMACH USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW ORAZ ZACZEP NIE GWARANTUJE, ŻE TE PROBLEMY ZOSTANĄ POPRAWIONE.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE CZY PISEMNE, OTRZYMANE PRZEZ PODMIOTY SERWISOWE LUB HOOKLE ANI MATERIAŁY LUB TREŚCI DOSTĘPNE W SERWISIE NIE STANOWIĄ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ JAKICHKOLWIEK PODMIOTÓW HOOKLE LUB USŁUG, KTÓRE NIE SĄ WYRAŻONE W TYCH WARUNKACH. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ SERWIS ORAZ KONTAKT Z INNYM UŻYTKOWNIKIEM SERWISU. UŻYTKOWNIK ZROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO I ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA TWOJEJ WŁASNOŚCI (W TYM LECZ NIE TYLKO UŻYTKOWNIKA LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO KORZYSTANEGO Z USŁUGI) ANI UTRATA DANYCH, W TYM TREŚCI UŻYTKOWNIKA.

JEDNAK, HOOKLE NIE WYŁĄCZA ŻADNEJ GWARANCJI ANI INNEGO PRAWA, ŻE HOOKLE JEST ZABRONIONE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

14 Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE PODMIOT HOOKLE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB KARNE (W TYM SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, CODZIENNOŚCI LUB INNYCH NIEBEZPIECZNYCH) LUB ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM LUB KORZYSTANIEM Z USŁUGI LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB TREŚCI W OPARCIU O GWARANCJĘ, UMOWĘ, TORT (W TYM Zaniedbanie), STATUT LUB INNĄ TEORIĘ PRAWNĄ, I CZY ŻADEN PODMIOT HOOKLE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI USZKODZENIA.

W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW HOOKLE WOBEC CIEBIE ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z CZĘŚCI USŁUGI LUB W INNY SPOSÓB W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW, CZYLI LUB W INNY SPOSÓB JEST OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ ZYSKU: (A) KWOTA, KTÓRA ZAPŁACIŁAŚ ZA DOSTĘP I KORZYSTANIE Z USŁUGI W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED WYDARZENIEM LUB OKOLICZNOŚCIĄ DODATKOWĄ DO ROSZCZENIA; LUB (B) STO DOLARÓW (100 USD).

KAŻDE ZAPISY NINIEJSZYCH WARUNKÓW, KTÓRE ZAPEWNIA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIE GWARANCJI LUB WYKLUCZENIE SZKÓD, JEST PRZEZNACZONE I PRZYDZIELA RYZYKO MIĘDZY STRONAMI W RAMACH TYCH WARUNKÓW. TEN ALOKACJA JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM PODSTAWY UMOWY MIĘDZY STRONAMI. KAŻDE Z TYCH POSTANOWIEŃ JEST ODŁĄCZONE I NIEZALEŻNE OD WSZYSTKICH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SEKCJI 14 MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ ZARADCZYCH W JEGO ZASADNICZYM CELU.

bottom of page